TIETOSUOJASELOSTE

Turun Pietari-seura ry – S:t Petersburg-föreningen i Åbo noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) 2016/697. Kun käsittelemme jäsentemme ja postituslistallamme olevien henkilöiden henkilötietoja, toimimme rekisterinpitäjänä ja huolehdimme henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteista.


Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Turun Pietari-seura ry – S:t Petersburg -föreningen i Åbo rf (jatkossa Seura), Y-tunnus: 2038960-7
Sähköposti: info@turunpietari-seura.com
Yhteyshenkilö: Sihteeri Pirkko Lönnqvist, pl.lonnqvist@gmail.com


Rekisterien nimet ja rekisteröidyt
Rekisterit ovat Jäsenrekisteri ja Postituslista.  Jäsenrekisterissä ovat  Seuran jäseniksi hyväksyttyjen yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetiedot sekä jäsenmaksutiedot vuosittain. Rekisterissä näkyvät lisäksi vapaaehtoisina tietoina jäsenten antamat osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

Postituslistalla on jäsenten lisäksi muiden Seuran toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden antamat sähköpostiosoitteet


Rekisteritietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on Seuran jäsenten nimi- ja osoitetietojen sekä vuosittain maksettavien  jäsenmaksujen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana. Nimi- ja osoitetiedot merkitään rekisteriin henkilön liittyessä Seuraan ja poistetaan jäsenmaksutietoineen välittömästi jäsenyyden päätyttyä. Rekisteritietoja käytetään myös jäsenille tarkoitetun materiaalin postittamiseen.

Postituslistan käyttötarkoitus on Seuran toiminnasta tiedottaminen sähköpostitse.


Jäsenrekisterin ja Postituslistan tietolähteet
Jäsenrekisterin ja Postituslistan tiedot ovat jäsenten ja muiden seuran toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden itsensä antamat tiedot, joiden tallentamisesta, päivityksestä ja poistamisesta huolehtii jäsenten ilmoitusten perusteella Seuran sihteeri.


Rekisterin suojaaminen ja tietoturva
Jäsentiedot on tallennettu excel-tiedostona Seuran sihteerin ja puheenjohtajan käytössä oleville henkilökohtaisille tietokoneille, jotka on suojattu kummankin omilla ja vain heidän tiedossaan olevilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä tietojen poistamista.  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, mikäli katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.